ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ยกเว้นภาษีของนำเข้าเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย สู้โควิด

19 ตุลาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ยกเว้นภาษีของนำเข้าเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด มีผลบังคับใช้แล้ว เริ่มตุลาคม 2564

วันนี้ (19 ต.ค.2564) "อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ลงนามประกาศ กระทรวงการคลัง ให้ยกเว้นภาษีของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก สู้ภัยโควิด มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ยกเว้นภาษีของนำเข้าเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย สู้โควิด

ในรายละเอียดประกาศ ระบุดังนี้ โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างรุนแรง และเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณความต้องการใช้ หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน สมควรยกเว้นอากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสำหรับของไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อผลิต เป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากาก ทางการแพทย์นอกจากหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตามประเภทย่อย 6307.90.90

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรจะต้องนำไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด ตามประเภทย่อย 6307.90.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์นอกจากหน้ากาก ชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตามประเภทย่อย 6307.90.90 ภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นำของเข้า

 

หากปรากฏในภายหลังว่า ของที่ได้รับการยกเว้นอากรไม่สามารถหรือมิได้นำไปใช้ผลิต ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นำของเข้า ผู้ นำของเข้าจะต้องชำระอากรตามปกติ หรือส่งของนั้น ออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุจำเป็นต้องขยายเวลาให้ขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนด ดังกล่าว อธิบดีกรมศุลกากรอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ไม่เกินหกเดือน

(2) ผู้ขอใช้สิทธิต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากร

ข้อ 2 ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด

ข้อ 3 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไว้แล้ว ให้ถือเป็นการอนุมัติตามประกาศนี้ และสำหรับผู้อยู่ระหว่าง การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวของกรมศุลกากรก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศนี้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ยกเว้นภาษีของนำเข้าเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย สู้โควิด

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ยกเว้นภาษีของนำเข้าเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย สู้โควิด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews