ราชกิจจาฯประกาศ ให้ผู้เสียหายคดีเสี่ยอู้ด ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิได้

09 ตุลาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแล้ว ให้ผู้เสียหายในคดีเสี่ยอู้ด ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการถูกฉ้อโกงได้

จากกรณี วันนี้ (8 ต.ค.64)  เว็บไซต์ราชกิจจาฯประกาศแล้ว แจ้งให้ผู้เสียหายจากคดี"เสี่ยอู้ด" อดีตเซียนพระชื่อดัง (เสียชีวิตแล้ว) ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการถูกฉ้อโกงได้ 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการ กระทำความผิดมูลฐาน


 

ราชกิจจานุเบกษา

 

ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย "นายสิทธิกร บุญฉิม"  กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

 

- ธอส. ขยายเวลาพักหนี้ ต่อไปถึง 31 ธันวาคม 2564

- อย่ากดรับเด็ดขาด เปิดรายชื่อ SMS และเบอร์มิจฉาชีพ หลอกลวงประชาชน

- นักท่องเที่ยวสุดเฮง เจอหินจิ๋วประหลาด ก่อนพบว่ามันคือเพชรมูลค่ากว่า 1 ล้าน

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้ ตามแบบคำร้อง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th  ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    รพิน บาลี พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.ให้ผู้เสียหายคดีเสี่ยอู้ดยื่นคุ้มครองสิทธิ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews