ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกัน ที่ร่อแร่จากการรับประกันโควิด-19

12 ตุลาคม 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกันภัย ที่อ่วมจากการรับประกันภัยโควิด-19 เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

จากกรณี วันนี้ (12 ต.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสําหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีความรุนแรงทําให้มีผู้ป่วยติดเชื้อจํานวนมาก ซึ่งส่งผลให้บริษัทจํานวนหนึ่งต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าวมากกว่าที่คาดการณ์ในระยะเวลาอันสั้น

ประกอบกับนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกําหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒๘) ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกําหนดมาตรการ เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชนตามหน้าที่ และอํานาจและพิจารณามาตรการและเร่งรัดการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจาก ปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

รวมทั้งเพื่อให้บริษัทได้มีระยะเวลาในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขฐานะการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน และกระทบต่อความเชื่อมั่น ของระบบประกันภัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗/๔ วรรคสอง มาตรา ๓๗ (๒) มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๐/๑ และมาตรา ๕๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุม คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง มาตรการสําหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกันภัย ที่ร่อแร่จากการรับประกันโควิด-19

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย

- นายกฯ ประกาศเปิดประเทศ ชาวเน็ตถล่ม #ประยุทธ์ ติดเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์

- "หมอมนูญ"เผยวิธีเที่ยวที่ปลอดภัยที่สุด โควิด19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

- "รักษาโควิด-19 แบบสูดดม"ไฟเขียวให้ทดลองในมนุษย์แล้ว

 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ที่มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยการเจ็บป่วยหรือภาวะโคม่าอันเกิดจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕

“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

“นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ” หมายความว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่ทําหน้าที่รับรองรายงานการคํานวณความรับผิด ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท

“ค่าสินไหมทดแทน COVID-19” หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจาก การรับประกันภัยการเจ็บป่วยหรือภาวะโคม่าอันเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ข้อ ๔ การกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งการคํานวณเงินกองทุน การประเมินมูลค่าสํารองค่าสินไหมทดแทนและสํารองเบี้ยประกันภัย การจัดสรรเงินสํารอง เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสํารองอื่น การจัดสรร สินทรัพย์หนุนหลัง การมีเงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดสรรไว้สําหรับสินทรัพย์หนุนหลังและมีไว้เพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือการเปิดเผยข้อมูล สําหรับบริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ กําหนดในประกาศนี้ ในกรณีที่ประกาศอื่นขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ บริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 อาจขอผ่อนผันในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้ ตามแต่กรณี

(๑) การยกเว้นการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยจาก การรับประกันภัยการเจ็บป่วยหรือภาวะโคม่าอันเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับความเสี่ยงจากสํารองค่าสินไหมทดแทน และความเสี่ยงจากสํารองเบี้ยประกันภัย ตามประกาศ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิด ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกันภัย ที่ร่อแร่จากการรับประกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกันภัย ที่ร่อแร่จากการรับประกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกันภัย ที่ร่อแร่จากการรับประกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกันภัย ที่ร่อแร่จากการรับประกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกันภัย ที่ร่อแร่จากการรับประกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการ อุ้มบริษัทประกันภัย ที่ร่อแร่จากการรับประกันโควิด-19
 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews