ราชกิจจาฯ ประกาศ "ปลดล็อกวัคซีนโควิด" ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดหาได้เอง

17 ตุลาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (17 ต.ค.2564) "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

มีเนื้อหาว่า  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอรปกับประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 นั้น

เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งอยู่ในหน้าที่และ ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง การป้องกันการระบาดและความรุนแรงของโรคในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔"

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข หมายความว่า การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งที่ดำเนินการ ในประเทศและในต่างประเทศ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดล็อกวัคซีนโควิด ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดหาได้เอง

 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้มีอำนาจในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ อธิการบดีอาจมอบหมายหรือมอบอำนาจ ให้หน่วยงานของรัฐอื่นใด หน่วยงานภาคเอกชน บุคคล ทั้งในและต่างประเทศหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดเป็นผู้รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการแทนได้

ข้อ ๕ การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อธิการบดีรายงานการดำเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

ข้อ ๖ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่มหาวิทยาลัย จัดหามาเพื่อให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดล็อกวัคซีนโควิด ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดหาได้เอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews