สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ

23 สิงหาคม 2565

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ “เข็ม 5” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็ม 4 ตามสูตรดังนี้

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้าภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

หรือ

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา

ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็มที่ 5

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน

เลือกฉีดวัคซีน ในวันที่ 24,25 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

> กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

> กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

> สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ