เปิดเงื่อนไขและวิธีขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-ม.39

13 ม.ค. 2565 เวลา 20:22 น.1.3k

สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีลูกอย่าลืมยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร เปิดเงื่อนไขและวิธีขอรับเงิน

สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน

เปิดเงื่อนไขและวิธีขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-ม.39

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

- เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

- เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)

- อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

***ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

 

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

- เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

- บุตรเสียชีวิต

- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

เปิดเงื่อนไขและวิธีขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-ม.39

 

affaliate-2

เอกสารที่ต้องใช้

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

- กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

- กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

- กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย

- กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

   - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
   - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
   - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
   - ธนาคารออมสิน
   - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ

กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

 

เปิดเงื่อนไขและวิธีขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-ม.39

affaliate-3