ผู้ประกันตน เช็กรายละเอียด ลงทะเบียนยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บ.

ผู้ประกันตน เช็กรายละเอียด ลงทะเบียนยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บ.

10 ม.ค. 2565 เวลา 15:09 น.3.0k

ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 เช็กรายละเอียด การลงทะเบียนยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนรับเงินเดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 3 คน 

 

ผู้ประกันตน เช็กรายละเอียด ลงทะเบียนยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บ.

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

- เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

- เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)

- อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

- ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

 

 

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

- เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

- บุตรเสียชีวิต

- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

affaliate-2

เอกสารที่ต้องใช้ ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

- กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

- กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

- กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย

- กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารออมสิน
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้


- เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ


- กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
สามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคม สาขาใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

 

ผู้ประกันตน เช็กรายละเอียด ลงทะเบียนยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บ.

 

ขอบคุณ FB : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด