ราชกิจจาฯ ปปง. ให้ ผู้เสียหายคดี "พิยดา" ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

07 ตุลาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหาย คดี "พิยดา" ยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก (เพิ่มเติม) จํานวน 23 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ

ราชกิจจาฯ ปปง. ให้ ผู้เสียหายคดี "พิยดา" ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดําเนินกา ตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยทางด้าน ปปง. เปิดรับคําร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย รายคดี นางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ให้ยึดทรัพย์เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก (เพิ่มเติม) มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมติ นั้น

สํานักงาน ปปง. ได้เปิดรับคําร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวเพิ่มเติม โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถกรอกข้อมูลและยื่นคําร้องฯ ผ่านระบบ QR Code

 

โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมนัดหมายวันเวลาเพื่อให้ถ้อยคําแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผ่านระบบดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เพื่อส่งศาลแพ่ง)
2. สําเนาใบแจ้งความหรือรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี หรือเอกสารหลักฐานการร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน
3. สําเนาสลิปใบนําฝากเงิน หรือสําเนาบันทึกการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ต้นฉบับรายการเดินบัญชีหรือรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) (พร้อมระบุรายการโอน เงินแลรับโอนเงินที่เกี่ยวข้อง)
5. สําเนาภาพถ่ายหลักฐานการติดต่อซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมหรือช่องทางต่างๆ หรือยื่นเอกสารได้ทางช่องทางดังนี้

1. ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สํานักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่ สํานักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคําร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีราย นางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก”)

ทั้งนี้ สามารถยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (1 ฉบับ/1 คําร้อง/1 ผู้เสียหาย) และเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสําเนาถูกต้อง

กําหนดยื่นคําร้องฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจ ยื่นคําร้องได้ตามระยะเวลาที่กําหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดําเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง, เสียชีวิตหรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคําร้องภายใน กําหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคําร้องนั้นได้สิ้นสุดลง
กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลานําส่ง เอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ผู้ประสงค์จะยื่นคําร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําร้องเพื่อขอให้ศาลนําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน ปปง. www.amlo.go.th

ราชกิจจาฯ ปปง. ให้ ผู้เสียหายคดี "พิยดา" ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews