กองทัพภาค 4 ชี้แจงแล้วประเด็น ทหารเกณฑ์โดนหักค่าเสื้อรุ่น - แหวนรุ่น

24 มิถุนายน 2567

กองทัพภาคที่ 4 ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพประกอบข้อความในประเด็น “ทหารเกณฑ์ จชต. โดนหักค่าเสื้อรุ่น - แหวนรุ่น”

"กองทัพภาค 4 ชี้แจงแล้วประเด็น ทหารเกณฑ์โดนหักค่าเสื้อรุ่น - แหวนรุ่น" จากกรณีที่ปรากฏการนำเสนอข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นที่มีการเผยแพร่ในลักษณะรายการหักค่าใช้จ่ายการของทหารกองประจำการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

กองทัพภาค 4 ชี้แจงแล้วประเด็น ทหารเกณฑ์โดนหักค่าเสื้อรุ่น และ แหวนรุ่น

กองทัพภาคที่ 4 ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ทางกองทัพไม่มีนโยบายในเรื่องการจัดทำหรือจัดหาแหวนรุ่นและเสื้อรุ่นของทหารกองประจำการแต่อย่างใด สำหรับการนำเสนอข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็นเพียงความต้องการของทหารใหม่ส่วนใหญ่ของบางหน่วย ที่จะดำเนินการขอจัดทำรายการของที่ระลึก ประเภท แหวนรุ่น หรือเสื้อรุ่น โดยทางหน่วยฝึกทหารใหม่ไม่ได้มีการบังคับ และ ได้จัดทำแผนเสนอหรือรวบรวมความต้องการไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติในการจัดทำจากผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด ในส่วนของใช้ส่วนตัวบางรายการ หน่วยฝึกทหารใหม่จะดำเนินการจัดหาให้กับทหารใหม่ในภาพรวมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และในปัจจุบันหน่วยฝึกทหารใหม่ยังคงดำเนินการฝึก ณ ที่ตั้งปกติ อยู่ในห้วงของการฝึกหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ของทหารใหม่ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดห้วงของการลาพักกลับบ้าน รวมทั้งขอแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ของทหารใหม่ที่พึงจะได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กองทัพกำหนด ดังนี้

1. เงินเดือน รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ชั้น 3 (1,630 บาท)

2. เบี้ยเลี้ยง (รับเบี้ยเลี้ยง 96 บาท/คน/วัน) และการหักค่าประกอบเลี้ยง ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง 4 บาท/คน/วัน, ค่าข้าวสาร 24 บาท/คน/วัน, ค่ากับข้าว 42 บาท/คน/วัน รวมหัก 70 บาท/คน/วัน และคงเหลือจ่ายจริง 26 บาท/คน/วัน

3. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 บาท

4. สิทธิการรักษาพยาบาลมี 3 ลักษณะ

 • ประกันสังคม ที่ทหารใหม่มีอยู่ แต่ใช้ได้นาน6 เดือน นับจากวันที่บริษัทที่เคยทำงานแจ้งสำนักงานประกันสังคม หลังจากนั้นใช้สิทธิ์ 30 บาท
 • หลังจากย้ายทะเบียนบ้านเข้าหน่วย ใช้สิทธิ์รักษา 30 บาท ได้ทันทีเมื่อมาขึ้นทะเบียนที่ รพ.ทบ. (กรณีแรกรับ รพ.ทบ. รับผิดชอบค่ารักษาไปก่อน)
 • ทหารใหม่ที่เป็นบุตรข้าราชการอายุ ไม่เกิน20 ปี สามารถเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ แต่ถ้าอายุ 20 ปีแล้ว ต้องใช้สิทธิ์ 30 บาท

5. สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย

 • เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน 3 ชุด
 • เสื้อยืดคอรูปตัววี (สีกากีแกมเขียว) จำนวน 6 ตัว
 • กางเกงลำลองอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว
 • กางเกงกีฬา (สีดำ) จำนวน 1 ตัว
 • หมวกแก็ปทรงอ่อนแบบ 6 กลีบ จำนวน 2 ใบ
 • สายเข็มขัดในล่อนถักพร้อมหัวเข็มขัด จำนวน 1 ชุด
 • ผ้าเช็ดตัวสีกากีแกมเขียว จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขาวม้า จำนวน 1 ผืน
 • ถุงเท้าสั้นสีดำอย่างหนา (พลทหาร) จำนวน 6 คู่
 • ห่วงถ่วงปลายขากางเกง จำนวน 1 คู่
 • รองเท้าทรงสูงครึ่งน่องสีดำแบบ Jungle จำนวน 2 คู่
 • รองเท้าผ้าใบสีดำ จำนวน 1 คู่

กองทัพภาค 4 ชี้แจงแล้วประเด็น ทหารเกณฑ์โดนหักค่าเสื้อรุ่น และ แหวนรุ่น

6. สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องนอน

 • ผ้าขาวปูนอน จำนวน 1 ผืน
 • ปลอกหมอน จำนวน 1 ใบ
 • หมอนใยสังเคราะห์ จำนวน 1 ใบ
 • มุ้งผ้าใยสังเคราะห์สีกากีแกมเขียว จำนวน 1 หลัง
 • ผ้าห่มนอน/ผ้าหนาปูนอน จำนวน 1 ผืน

7. สิ่งอุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนตัว (หน่วยจัดหา)

 • ขันพลาสติก จำนวน 1 ใบ
 • กล่องสบู่ จำนวน 1 กล่อง
 • สบู่ถูตัว จำนวน 1 ก้อน
 • ยาสีฟัน จำนวน 1 หลอด
 • แปรงสีฟัน จำนวน 1 อัน
 • องเท้าแตะฟองน้ำ จำนวน 1 คู่

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลทุกระดับชั้นมาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือประพฤติที่ส่อไปในทางทุจริตก็จะลงทัณฑ์ทั้งวินัยและอาญาทหารขั้นเด็ดขาด รวมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณตรวจสอบที่มาของข้อมูลข่าวสารให้แน่ใจ โดยไม่ตื่นตระหนก รวมทั้งสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร 075-383405 หรือติดตามได้ทางเพจ Facebook กองทัพภาคที่ 4 เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อไป