ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "พรรคการเมือง" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

28 สิงหาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง "พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ต้องดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

 

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นเหตุให้พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews