ราชกิจจาฯ ประกาศให้ "พรรคการเมือง" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

20 สิงหาคม 2565

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ "พรรคการเมือง" สิ้นสุดสภาพความเป็นพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพัฒนาชาติเจริญสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยมีความดังต่อไปนี้

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ "พรรคการเมือง" สิ้นสุดสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคพัฒนาชาติเจริญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

นายพิสิษฐ์ ตามสมัย หัวหน้าพรรคพัฒนาชาติเจริญ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาชาติเจริญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคพัฒนาชาติเจริญ ตามข้อบังคับ พรรคพัฒนาชาติเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓) ข้อ ๑๒๒

 

กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคพัฒนาชาติเจริญสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพัฒนาชาติเจริญสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ "พรรคการเมือง" สิ้นสุดสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม 

 

ติดตามข่าวสารอื่นเพิ่มเติมได้ที่ Tnews