thainewsonline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศวันหยุดธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2566

12 กรกฎาคม 2565
120
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศวันหยุดธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบก เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2565 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

1. เหตุผลในการออกประกาศ เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

2. อำนาจตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

3. ขอบเขตการบังคับใช้ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

 

4. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)

2. วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา

3. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์

6. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

8. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)

affaliate-2

9. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา

11. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

12. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

14. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

15. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ วันหยุดธนาคาร  ประจำปี พ.ศ. 2566

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ วันหยุดธนาคาร  ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3