thainewsonline

ประกาศ ราชกิจจาฯ ระเบียบสตช. "ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์" มีผลบังคับใช้ทันที

14 กรกฎาคม 2565
50
ประกาศ ราชกิจจาฯ ระเบียบสตช. "ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์" มีผลบังคับใช้ทันที

ประกาศ ราชกิจจาฯ ระเบียบสตช. "ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์" เรียกปรับได้ถึงบ้าน มีผลบังคับใช้ทันทีหลังออกประกาศฉบับนี้

จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่ง ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย

หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองเพื่อให้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่ง ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง แต่ไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่โดยอนุโลม

ราชกิจจาฯประกาศ ระเบียบสตช. "ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์" เรียกปรับได้ถึงบ้าน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

affaliate-2

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ "ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. ๒๕๖๕"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ การส่งใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสาม กรณีไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ ให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิดและให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

ราชกิจจาฯประกาศ ระเบียบสตช. "ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์" เรียกปรับได้ถึงบ้าน

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ขอขอบคุณข้อมูล จาก Tnews

affaliate-3