thainewsonline

"เงินช่วยเหลือพิเศษ" เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย ก.ค.65 เช็ครายละเอียด

25 มิถุนายน 2565

"เงินช่วยเหลือพิเศษ" เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มจ่าย ก.ค.65 เช็ครายละเอียด ใครได้เท่าไหร่บ้าง

จ่าย "เงินช่วยเหลือพิเศษ" เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มจ่าย ก.ค.65 เช็ครายละเอียด ใครได้เท่าไหร่บ้าง

การจ่ายเงินช่วยเหลือ พิเศษ เพื่อการยังชีพแก่ "ผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ กรอบวงเงิน 8.38 พันล้านบาท ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เป็นรายเดือน สำหรับผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ ว่า

 

"เงินช่วยเหลือพิเศษ" เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย ก.ค.65 เช็ครายละเอียด

 

ขณะนี้อยู่ในขั้นการเสนอขออนุมัติงบกลาง ปี 2565 จากคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรมบัญชีกลางคาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือ "ผู้สูงอายุ" ในเดือนกรกฎาคมนี้ ที่จะครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม และจะทยอยอีกสองงวดที่เหลือในรอบเดือนต่อ ๆ ไป

affaliate-2

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6เดือน ดังนี้ 

1. อายุ 60 -69 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน 


2. อายุ 70 -79 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน


3. อายุ 80 -89 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน 


4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน

 

"เงินช่วยเหลือพิเศษ" เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย ก.ค.65 เช็ครายละเอียด
 

affaliate-3