ประกาศ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ ให้ไปรายงานตัวที่เขต ล่าสุดมีการชี้แจงแล้ว

ประกาศ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ ให้ไปรายงานตัวที่เขต ล่าสุดมีการชี้แจงแล้ว

23 มิ.ย. 2565 เวลา 13:41 น.4.2k

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นเรื่องเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ คนละ 100 บาท ให้ทุกคนไปรายงานตัวที่เขต

มีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นคนละ 100 บาท โดยให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนไปรายงานตัวที่เขตด่วนนั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ

– อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
– อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
– อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท
– และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

 

affaliate-2

แต่สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท ต่อเดือน

ประกาศ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ ให้ไปรายงานตัวที่เขต ล่าสุดมีการชี้แจงแล้ว

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ