thainewsonline

รัฐบาลพร้อมสรุป เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่เกิน 10 วัน ก่อนเข้าชงครม.

18 กันยายน 2566
24
รัฐบาลพร้อมสรุป เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่เกิน 10 วัน ก่อนเข้าชงครม.

นโยบายการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยัน ไม่เกิน 10 วัน รัฐบาลพร้อมชงครม. เงื่อนไข แย้มอาจปรับให้เกินรัศมี 4 กม.

รัฐบาลพร้อมสรุป เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่เกิน 10 วัน ก่อนเข้าชงครม.

รัฐบาลพร้อมสรุป เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่เกิน 10 วัน ก่อนเข้าชงครม.

affaliate-1

ทางด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการปรับการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท จากรัศมี 4 กิโลเมตรเป็นในพื้นที่อำเภอ ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปในขั้นตอนนี้ วันนี้จะมีการประชุมในหลายคณะ หลังจากประชุม ครม. ได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานขึ้นมาในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรและ SME ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย

affaliate-2

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการงานคือการสร้างคณะทำงาน เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งต้องไปคุยในเรื่องของรายละเอียดเรารับในเรื่องของข้อเสนอของภาคประชาชน รวมถึงหลายภาคส่วน ขยายกรอบในเรื่องของการขยายกรอบพื้นที่ เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเรารับฟังมีข้อเสนอในการปรับพื้นที่ จากรัศมี 4 กิโลเมตร แต่เป็นในระยะที่เหมาะสม แต่สุดท้ายจะเป็นเช่นไรขอให้รอฟัง

เมื่อถามว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ดีหรือไม่ เพราะจะสามารถใช้ได้กว้างมากขึ้น เป็นระดับอำเภอ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์และทำให้การใช้งานสะดวกขึ้น แต่เรายังคงคนยึดกรอบแนวความคิด ในเรื่องที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ดังนั้นจึงต้องหาจุดที่เหมาะสม

ส่วนไทม์ไลน์การตั้งคณะกรรมการบอร์ด เพื่อจะพิจารณาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่ขีดเส้นไว้ จากเดิมที่รับปากไว้ 14 วัน นายจุลพันธ์ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีขอเวลาไว้ 14 วันตอนนี้เหลือ 10 วันแล้ว และยืนยันว่า เราจะส่งกรอบรายละเอียดวงเงินและแหล่งที่มาทั้งหมด ให้คณะรัฐมนตรีในอีก 10 วันข้างหน้า 

affaliate-3