ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นภาษีไม่ทัน ต้องทำอย่างไร มีบทลงโทษอะไรบ้าง

31 มีนาคม 2565

ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นภาษีไม่ทัน ต้องทำอย่างไร มีบทลงโทษอะไรบ้าง เช็กรายละเอียด

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

 1. บุคคลธรรมดา
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
 4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
 5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

โดยทั่วไปผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปีภาษี (ไม่รวมเงินได้ที่กฎหมายยกเว้นภาษี หรือที่ไม่ต้องเสียภาษี) ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นภาษีไม่ทัน ต้องทำอย่างไร มีบทลงโทษอะไรบ้าง

 • กรณียื่นแบบกระดาษ ต้องยื่นภายในวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2565
 • กรณีที่ยื่นผ่านออนไลน์ สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 


ทั้งนี้ หากผู้มีเงินได้ยื่นภาษีไม่ทันในระเวลาที่กำหนด จะต้องไปยื่นแบบฯที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้น ไม่สามารถยื่นแบบฯทางออนไลน์ได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อม มีดังนี้

 1. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
 2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ( 50 ทวิ )
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อยภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
 4. เอกสารยืนยันสิทธิ์ค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)
 5. เตรียมเงิน นอกจากจะต้องจ่ายภาษีส่วนที่ค้างแล้ว อาจจะต้องเสียค่าปรับซึ่งเป็นบทลงโทษที่เกิดจากการยื่นภาษีล่าช้า

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นภาษีไม่ทัน ต้องทำอย่างไร มีบทลงโทษอะไรบ้าง

โดยหากบุคคลใดยื่นแบบฯ ภายในกำหนดแต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือยื่นแบบฯ ล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบฯ จะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด และหากฝ่าฝืนไม่ยอมชำระ ก็ต้องรับโทษทางอาญาด้วย ซึ่งมีบทลงโทษ ดังนี้

 1. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี     
 2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี     
 3. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท      
 4. กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 5. กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ขอบคุณ กรมสรรพากร