ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

08 มีนาคม 2565

เปิดวิธียื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ที่ต้องยื่นแบบในปี 2565 ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1)   บุคคลธรรมดา

2)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

3)   ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

4)   กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

5)  วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

โดยทั่วไปผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปีภาษี (ไม่รวมเงินได้ที่กฎหมายยกเว้นภาษี หรือที่ไม่ต้องเสียภาษี) ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้

ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

 

วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ภ.ง.ด. 90/91 ทางช่องทางออนไลน์ www.rd.go.th ตั้งแต่วันนี้ - 8 เม.ย. 2565

1. เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

 

2. เลือกเมนู "ยื่นแบบ"

 

3. เลือกแบบภาษี ที่ต้องการยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/9

ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

 

4. บันทึกข้อมูลแบบ หรือ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลแบบ

- กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี

- กรอกเงินได้

- กรอกค่าลดหย่อนภาษี

- ตรวจสอบข้อมูล

ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

 

5. ยืนยันการยื่นแบบ

ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

ยื่นภาษีเงินได้ปี 2564 ช่องทางออนไลน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91


6. แสดงผลการยื่นแบบ
หมายเหตุ ระบบจะส่งผลการยื่นแบบไปที่อีเมล ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ด้วย


7. ชำระภาษี (กรณีมีภาษีต้องชำระ)

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : กรมสรรมพากร