เปิดขั้นตอน การเตรียมเคลมประกันโควิด-19 กับบริษัทประกัน

20 กันยายน 2564

เนื่องจากยอดผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 ในไทยนั้นต่อวันยังคงถึงหลักหมื่น ทำให้การเคลมประกันมีความล่าช้า เปิดขั้นตอน การเตรียมเคลมประกันโควิด-19 กับบริษัทประกัน เพื่อป้องกันความล่าช้า

ในตอนนี้สถานการณ์โควิด19 ในประเทศไทยยังถือว่าหนัก ยังคงเจอผู้ติดเชื้อหลักหมื่นทุกวัน ทำให้ช่วงนี้ใครที่ทำประกันโควิดไว้ แล้วต้องการจะเคลมอาจมีความล่าช้า วันนี้ทางไทยนิวส์จะมาบอกขั้นตอนการเคลมประกัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับประกันแบบ เจอ จ่าย จบ , ภาวะโคม่า หรือ เสียชีวิต , ภาวะโคม่า หรือ เสียชีวิต

เปิดขั้นตอน การเตรียมเคลมประกันโควิด-19 กับบริษัทประกัน

 

1.กรณีการเคลมตรวจเจอเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งแรก (เจอ จ่าย จบ)
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (ขอจากบริษัทประกัน)
1.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
      (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
1.3 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล
      (หากออกจากโรงพยาบาลแล้วให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่มีประทับตราและแพทย์ลงนามรับรองแทน)
      กรณีรับการรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ใบรับรอง Home Isolation แทน
1.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
1.5 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

- คปภ. เร่งติดตาม หลังมีข่าว บริษัทประกันภัยดัง สั่งเลิกจ้างพนักงาน
- ประกันภัย ชื่อดัง รับเลิกจ้างพนักงานจริงเเต่ยังไม่เจ๊ง?

2. กรณีการเคลม ภาวะโคม่า หรือ เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (ขอจากบริษัทประกัน)
2.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
      (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
2.3 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
      (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
2.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
2.5 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
2.6 สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)

 

3. กรณีการเคลม ค่าชดเชยรายวัน อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (ขอจากบริษัทประกัน)
3.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
      (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
3.3 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่แสดงผลการวินิจฉัย ระบุอาการสำคัญ และการรักษาพยาบาล
      ลงลายมือชื่อแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
3.4 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
      (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
3.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
3.6 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
3.7 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
      (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)

 

4. กรณีการเคลม ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) (หรือ Home Isolation / Community Isolation)อันเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19
4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (ขอจากบริษัทประกัน)
4.2 ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
      (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
4.3 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่ปรากฎลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
4.4 สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
      (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
4.5 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
      (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
4.6 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)
4.7 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

เปิดขั้นตอน การเตรียมเคลมประกันโควิด-19 กับบริษัทประกัน

โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา  ทาง คปภ. เพิ่ม 4 มาตรการเร่งด่วน เร่งแก้ปัญหาบริษัทประกันจ่ายค่าเคลมประกันโควิดล่าช้า เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยแก่ประชาชน

1.ใช้กฎหมาย ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 20,000 บาท
2.เชิญผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจงข้อร้องเรียน
3.ให้บริษัทฯ ปรับปรุงหน่วยงานรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด
4.ให้บริษัทฯ ปรับปรุงช่องทางสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยให้ถูกต้อง ชัดเจน

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องประกันภัย ติดต่อได้ที่สายด่วน คปภ.1186 หรือ Add Line Official @oicconnect หรือ website คปภ. www.oic.or.th