ราชกิจจาฯประกาศ ประกันโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ใช้ผลตรวจ RT-PCR เคลมเงินได้

31 สิงหาคม 2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ประกันโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR เคลมเงินได้แล้ว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายทะเบียน ที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) "เจอจ่ายจบ" สำหรับบริษัทประกันชีวิต กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

ให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต

ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งก่อนและหลังวันที่มีคาสั่งนี้เป็นต้นไป

 

ประกันโควิดเจอจ่ายจบ

ข้อ 3 ในคำสั่งนี้  “กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19” หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่า จะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม “บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

ข้อ 4 ให้บริษัทใช้เอกสำรกำรตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้ รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ ผ่านการรั บรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กรณีผู้เอำประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ) 

ประกันโควิดเจอจ่ายจบ