เปิด 25 สถาบัน ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศ

11 กรกฎาคม 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิด 25 อันดับ รายชื่อสถาบันที่ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยมุ่งหวัง ที่จะช่วยให้นักเรียนหรือนักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

เปิด 25 สถาบัน ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศ

โดยผู้กู้จะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว ล่าสุด กยศ. ได้เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ซึ่งมีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8. มหาวิทยาลัยมหิดล

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15. มหาวิทยาลัยบูรพา

16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22. มหาวิทยาลัยทักษิณ

23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์