กปน.เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี 18 แห่ง เริ่ม 13 พ.ค. 67 นี้

12 พฤษภาคม 2567

กปน. การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี โครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง เริ่ม 13 พ.ค. 67 นี้

กปน. เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี  18 แห่ง เริ่ม 13 พ.ค. 67 นี้ 

กปน.เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี  18 แห่ง เริ่ม 13 พ.ค. 67 นี้

กปภ. มุ่งปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ โดยได้ดำเนินการ"โครงการน้ำประปาดื่มได้" เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง กปภ.ได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้มีความสะอาดจนสามารถใช้บริโภคได้โดยตรงจากก๊อกอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในราคาไม่แพง เพียงลิตรละ 1 สตางค์เท่านั้นนอกจากนี้โครงการน้ำประปาดื่มได้ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปาของ กปภ.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้รองรับกับระบบการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

กปน.เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี  18 แห่ง เริ่ม 13 พ.ค. 67 นี้
 

กปน.เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี  18 แห่ง เริ่ม 13 พ.ค. 67 นี้

 

ทางด้าน นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงรุนแรงในปีนี้  กปน. ได้เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรีที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งดังกล่าว


โดยประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ฟรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขาใกล้บ้านท่าน และ  สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.


ทั้งนี้ น้ำประปา ณ จุดบริการดังกล่าว ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุน หรือเป็นน้ำประปาที่ผ่านระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis หรือ RO) ที่สามารถกำจัดความเค็มของน้ำประปาได้

อย่างไรก็ตาม กปน. ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด นำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างรู้คุณค่า โดยสามารถติดตามสถานการณ์น้ำประปาในช่วงวิกฤตภัยแล้งผ่านทุกช่องทางของ กปน.