thainewsonline

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ. สุรพล พุทธมนต์ พ้นจากหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

29 กันยายน 2566

โปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ โดยมีใจความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480

affaliate-2

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2566


ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ. สุรพล พุทธมนต์ พ้นจากหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

affaliate-3