thainewsonline

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้ง จนท.ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรรัฐบาล

27 กันยายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้ง จนท.ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรรัฐบาล

ตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 และตามข้อ 12 ของประกาศกระทรวการลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอนกรรมสิทธิ์ และการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน ได้กำหนดให้ใบตราสารหนี้มีผลสมบูรณ์ เมื่อพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อกำกับในใบตราสารหนี้แล้วนั้น

affaliate-2

กระทรวงการคลังจึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลขึ้นใหม่ ทดแทนรายชื่อที่เคยแต่งตั้งก่อนหน้าประกาศฉบับนี้ ดังนี้

1. นายบัญชา มนูญกุลชัย
2. นายณัฏฐ์  ลุมพิกานนท์
3. นายอัครเดช ดาวเงิน
4. นางสาวพวงทอง กาญจน์รักษ์
5. นางโสภา อินสุข
6. นางสาวอรสุดา ฐิตสุภวัฒน์

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

บุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้ง จนท.ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรรัฐบาล

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

affaliate-3