"เปิด 5 เหตุผล" พาคนไทยเสี่ยงติดโควิด-19

09 เมษายน 2565

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกมาเผย ผลสำรวจ คนไทยกว่าร้อยละ 30 ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ดังนี้

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ

จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในประเด็นความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2565

 

มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 113,847 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 25 - 26 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลการสำรวจ พบว่า มากกว่าร้อยละ 30 ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศมีความตระหนักรู้ต่อการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ตามลำดับ ดังนี้

1. ไม่ได้แยกกินอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน ร้อยละ 36.1
2. รู้สึกเบื่อหน่ายกับข้อห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทำกิจกรรม ร้อยละ 35.1
3. รู้สึกกลัวต่อการใช้ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ร้อยละ 30.5
4. ไม่รู้ว่าผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันสูง เป็นกลุ่มเสี่ยงหากติดโควิดจะเกิดความรุนแรงถึงชีวิต ร้อยละ 22.6
5. ไม่ได้ทำความสะอาดพื้นผิวที่ถูกสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิด ราวบันได้ ร้อยละ 12.4
6. ไม่รู้สึกว่าการสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าอีกชั้นเป็นเรื่องสำคัญ ร้อยละ 12
7. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านได้ ร้อยละ 5.3
8. ไม่รู้ว่าโควิดเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายง่ายและติดเชื้อกันได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 3.9
9. ไม่พร้อมที่จะตรวจ ATK แม้รู้ตัวว่ามีความเสี่ยง ร้อยละ 2.3
10. ไม่ได้ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค ร้อยละ 1.6


ดังนั้น ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนร่วมกันรณรงค์สร้างพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) เพื่อเป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในขณะนี้ เมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง (ATK) หรือไปรับบริการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมกับย้ำเตือนตัวเองและทุกคนในครอบครัวทุกกลุ่มวัย ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด

UP D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

"เปิด 5 เหตุผล" พาคนไทยเสี่ยงติดโควิด-19

แหล่งข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข