เปิดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งทางอากาศ ใครขึ้นเครื่องบินต้องรู้

09 เมษายน 2565

กระทรวงคมนาคม สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบขนส่งทางอากาศ คัดกรอง ป้องกัน ควบคุม ดูแล

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ระบุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในระบบขนส่งทางอากาศ 

คัดกรอง

-คัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยาน สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย

-ตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสารก่อนออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass)

 

ป้องกัน

-สวมหน้ากากอนามัย (Medical Mask) หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

-จัดให้มีแอลกอฮอล์ เพื่อใช้สำหรับล้างมือไว้ให้บริการ

-เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย1 เมตร

-นำเครื่องมือบริการตนเองต่าง ๆมาใช้ เช่น เครื่องออกบัตรโดยสารและป้ายติดสัมภาระอัตโนมัติ หรือเครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ

-ตรวจค้นโดยใช้เครื่องมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน(Walk Through Metal Detector- WTMD)

-ใช้สายพานรับสัมภาระเพื่อลดความแออัดของผู้โดยสาร

ควบคุม

-งดการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่บพับโฆษณา

-งดการจำหน่ายอาหารและสินค้าในระหว่างปฏิบัติการบิน

-ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (Cleaning and Disinfection) ในห้องโดยสารหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการบินทุกครั้ง

-พิจารณาใช้เครื่องปรับอากาศและระบบกรองที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อรักษาความสะอาดของอากาศ

-จัดทำป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายบนพื้น และประกาศผ่านระบบเสียงประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่าง

ดูแล

-แจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงมาตรการทางสาธารณสุขและเงื่อนไข

ในการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ปลายทาง

-กำหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

ที่มา : กระทรวงคมนาคม

เปิดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งทางอากาศ ใครขึ้นเครื่องบินต้องรู้