svasdssvasds
ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" ให้กู้สูงสุด 2 แสน

ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" ให้กู้สูงสุด 2 แสน

22 พ.ย. 2564 เวลา 10:42 น.6.3k

ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" ให้กู้สูงสุด 2 แสนบาท สำหรับพนักงาน-ข้าราชการ ระยะผ่อนคืนนาน 8 ปี

ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารของรัฐ ได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ได้ปล่อย "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ และบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด โดยจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

 

ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" ให้กู้สูงสุด 2 แสน

รายละเอียดการสมัคร

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

- กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

- เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระ-เงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

- หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

 

จำนวนเงินให้กู้

- ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

affaliate-2

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด


การชำระเงินกู้-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

- ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

- รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

- รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)


วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน

- ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

- การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

 

ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" ให้กู้สูงสุด 2 แสน

 

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด