SONP เปิดโครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7ประจำปี 2566

12 กันยายน 2566

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์” หรือ “Young Digital News Providers” รุ่นที่ 7ประจำปี 2566


        สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์” หรือ “Young Digital News Providers” รุ่นที่ 7ประจำปี 2566 ภายใต้ โครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

SONP เปิดโครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7ประจำปี 2566

บริหารจัดการหลักสูตรโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล, การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์

SONP เปิดโครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7ประจำปี 2566

อีกทั้งจัดให้มีการประกวด “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา” โดยนิสิต นักศึกษาส่งผลงานจริงเข้าประกวดหลังจากได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ    

     เนื้อหา และวิทยากรร่วมโครงการดังนี้ SPARK YOURSELFคุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ,จริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์ อ. ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติอาจารย์พิเศษด้านกฎหมายเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์,Data Journalism คุณสันติชัย อาภาร์ศรี บรรณาธิการ Rocket Media Lab, Content Strategy คุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส,Creative Marketing คุณรัฐโรจน์ จิตรพนาCreative Marketing, THE STANDARD, UX / UI Design คุณณัฐพล เกียรติกอบชัย Lead UX/UI Designer, CLEVERSE

SONP เปิดโครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7ประจำปี 2566


        เปิดรับนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด, สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป รวม 30 คน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยต้องมีคุณสมบัติ 3 ด้าน ๆ ละ 1 คนดังนี้


1.    ด้านการบรรณาธิกรณ์ (Editorial)  
2.    ด้านการออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย (UX/UI Design)
3.    ด้านการตลาดเนื้อหาและการสร้างรายได้(Content Marketing & Monetization)

 

SONP เปิดโครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7ประจำปี 2566

    การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งแบบ “โควตา”ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 คน โดยสถาบันการศึกษาต้องเป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อสถาบันละ 3 คน (ตามความถนัดในแต่ละด้าน)

 

และ รับสมัครผู้เข้าร่วมแบบ “ทั่วไป” อีก 15 คนโดยนักศึกษาต้องสมัครเป็นทีมรายชื่อทีมละ 3 คน (ตามความถนัดในแต่ละด้าน) ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นชื่อรับรอง ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องส่งรายละเอียดเข้าร่วมประกวด “เว็บไซต์ฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม”ระดับอุดมศึกษา อาทิ ชื่อเว็บไซต์ ระยะเวลาการผลิต ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนักศึกษาพร้อมหน้าที่ในการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 

สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนร่วมจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามทรู-ดีแทค

 

สนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/QFBUEK6UNaZQJzhv8 หรือScan QR Code 

SONP เปิดโครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7ประจำปี 2566