"เปิดปฏิทินเลือกตั้ง66" จากวันยุบสภาสู่วันเลือกตั้ง จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

21 มีนาคม 2566

กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 14 พ.ค. 2566 "เปิดปฏิทินเลือกตั้ง2566" ไทม์ไลน์เลือกตั้ง2566 จากวันยุบสภาสู่วันเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 วันที่ 21 มี.ค.66 จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. เคาะ กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 14 พ.ค. 2566  ซึ่งกกต. จะออกประกาศภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีประกาศยุบสภา  พร้อม เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างประกาศ กกต. ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 ฉบับ  

  \"เปิดปฏิทินเลือกตั้ง66\" จากวันยุบสภาสู่วันเลือกตั้ง จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


  และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 ฉบับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังนี้


1. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้
1.1 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.2 วันอาทิตย์ที่ 4พฤษภาคม  2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
1.3วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมือง

  \"เปิดปฏิทินเลือกตั้ง66\" จากวันยุบสภาสู่วันเลือกตั้ง จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้


- วันที่ 3-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด


- วันที่ 4 - 7 เมษายน  2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

 

1.4 กำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่
วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน  2566


1.5 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม  2566และ
15 - 21 พฤษภาคม  2566


โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับกรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

 

2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

\"เปิดปฏิทินเลือกตั้ง66\" จากวันยุบสภาสู่วันเลือกตั้ง จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

2.2 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยใช้ข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 17 มีนาคม  2566


2.3 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


2.4 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียน
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 13เมษายน  2566


2.5 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสี่ยงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

 

  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

เปิดปฏิทินเลือกตั้ง 2566 

\"เปิดปฏิทินเลือกตั้ง66\" จากวันยุบสภาสู่วันเลือกตั้ง จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง