เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 สถานะโอนเงินล่าสุด เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000

22 พฤศจิกายน 2565

โอนเงินประกันรายได้ข้าว2565 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000 ประกันรายได้ข้าว ปี 65 ธ.ก.ส.โอนเข้าบัญชีงวดแรก โอนวันไหนบ้าง หลังจากพาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว 6 งวดรวด


   กระทรวงพาณิชย์เคาะแล้วประกันรายได้ข้าว 6 งวดรวด เงินประกันรายได้ข้าว2565  โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว  เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000 บาท เช็คเลย ธ.ก.ส.โอนเข้าบัญชีงวดแรกเมื่อไร โอนวันไหนบ้าง

ล่าสุด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 นั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/66 จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด

เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 สถานะโอนเงินล่าสุด เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000

   ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิมและหลังจากประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ โดยงวดที่ 1 - งวดที่ 6 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินได้ในวันที่ 24 พ.ย.65 นี้ ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 สถานะโอนเงินล่าสุด เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000

อัปเดต ประกันรายได้ข้าว65 เงินเยียวยาเกษตรกรไร่ละ1,000 ธ.ก.ส.โอนเข้าบัญชีวันไหน


สำหรับในงวดที่ 7 - งวดที่ 33 จะประกาศทุก 7 วัน ขอให้เกษตรกรติดตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th วิทยุชุมชน หรือเสียงตามสาย

เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 สถานะโอนเงินล่าสุด เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000

   นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติมาตรการคู่ขนาน สำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยคงหลักการเช่นเดียวกับปี 1 - ปี 3 ได้แก่ มาตรการชะลอขาย โดยให้เกษตรกรจัดเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนเอง ซึ่งรัฐจะช่วยค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2.5 ล้านตัน เพิ่มจากปีก่อนที่ 2 ล้านตัน และเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษรตรกร

 

   โดยสามารถกู้ยืมจาก ธ.ก.ส. และรัฐช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านตัน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามที่กำหนด เงินเยียวยาเกษตรกร รวมทั้งได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 

เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 สถานะโอนเงินล่าสุด เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000

   ขอให้เกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชีให้ตรงกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน