สธ. ออกหนังสือด่วน สั่งหน่วยงานในสังกัด Work From Home หลังกลับจากปีใหม่ 7 วัน

31 ธันวาคม 2564

สธ. ออกหนังสือด่วน สั่งหน่วยงานในสังกัด Work From Home หลังกลับจากปีใหม่ 7 วัน โดยกำหนดสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อความส่วนราชการ ที่ สธ.0208.07/ว 1055 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่งถึงอธิบดีกรม ทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) เรื่องการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) โดยระบุว่า

สธ. ออกหนังสือด่วน สั่งหน่วยงานในสังกัด Work From Home หลังกลับจากปีใหม่ 7 วัน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันอย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยกำหนดสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ตั้งส่วนกลาง และให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานรวบรวมผลการดำเนินการเก็บไว้ ณ หน่วยงาน เป็นรายเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงานข้อมูลต่อกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนั้น

 

เนื่องจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ถึงนโยบายการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากเทศกาลปีใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เป็นระยะเวลา 7 วัน จึงขอให้ส่วนราชการในสังกัด (ส่วนกลาง) ทุกแห่ง ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สธ. ออกหนังสือด่วน สั่งหน่วยงานในสังกัด Work From Home หลังกลับจากปีใหม่ 7 วัน