กทม."ยกเลิก-ลดค่าเช่า"ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีน จริงหรือไม่ มีคำตอบ

กทม."ยกเลิก-ลดค่าเช่า"ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีน จริงหรือไม่ มีคำตอบ

15 พ.ย. 2564 เวลา 15:56 น.142

จากการนำเสนอข่าวสารประเด็น กทม. ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า 50% ช่วยประชาชนผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แล้ว

ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

กทม. ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า 50%

1. ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า รวมถึงค่าตอบแทนอย่างอื่นทำนองเดียวกันตามสัญญา ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บรรเทาลง ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ ได้แก่
1.1) กรณีถูกสั่งปิดสถานที่โดยประกาศของกรุงเทพมหานคร หรือถูกสั่งให้ปิดสถานที่โดยหน่วยงานหรือส่วนราชการโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ยกเว้นค่าเช่า
1.2) กรณีนอกเหนือจากข้อ 1.1) ให้ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50

2. ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญาเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า โดยพิจารณาจาก 3 กรณี ได้แก่
2.1) กรณีผู้เช่าที่ได้ชำระค่าเช่าของเดือน เม.ย. – ส.ค. 64 ไปแล้ว และเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนถัดไปที่จะถึงกำหนดชำระ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าหรือทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กรณีที่มีการขอต่ออายุสัญญา แล้วแต่กรณี
2.2) กรณีผู้เช่าที่ค้างชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนเม.ย – ส.ค. 64 กรณีที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นค่าเช่าหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนเม.ย. – ส.ค. 64 ในกรณีที่ได้รับการปรับลดค่าเช่า หากนำค่าเช่าส่วนที่ค้างชำระร้อยละ 50 มาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว
2.3) กรณีชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี ให้คิดเป็นสัดส่วนของเดือนหรือวันที่ถูกปิด หรือได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1) หรือ 1.2) แล้วแต่กรณี

affaliate-2

3. เลื่อนชำระค่าบำรุงกรุงเทพมหานคร รวมถึงค่าบำรุงอย่างอื่นทำนองเดียวกันซึ่งตามสัญญาที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าบำรุงโรงพยาบาล เป็นต้น ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 เป็นต้นไป ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับ หากนำค่าบำรุงกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระมาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ผู้เช่ารายใดประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2224-8265 ในวันและเวลาราชการ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร 0-2221-2141-69

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม. ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า 50%

CR.antifakenewscenter

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ