เช็กรายชื่อ ประเทศที่เข้าได้ไม่ต้องกักตัว เพิ่มเป็น 63 ประเทศ

31 ตุลาคม 2564

แผนการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่เพิ่มเติม ล่าสุด มี 63 ประเทศที่เข้าได้ไม่ต้องกักตัว

กระทรวงการต่างประเทศประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่เพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล สถานะ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564  หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศรับนักท่องเที่ยวจาก46 ประเทศ-พื้นที่ เดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 พ.ย.64 ล่าสุดเพิ่มอีก17ประเทศเป็น 63 ประเทศ-พื้นที่

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ลงนามใน  ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแสคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13) 

เช็กรายชื่อ ประเทศที่เข้าได้ไม่ต้องกักตัว เพิ่มเป็น 63 ประเทศ

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการ การเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้น

 

เช็กรายชื่อ ประเทศที่เข้าได้ไม่ต้องกักตัว เพิ่มเป็น 63 ประเทศ

ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) "ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล" ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศปก.กต ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศและพื้นที่นั้น 1 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ตังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

เช็กรายชื่อ ประเทศที่เข้าได้ไม่ต้องกักตัว เพิ่มเป็น 63 ประเทศ

โดยอีก 17 ประเทศ/พื้นที่ ที่ถูกเพิ่มในรายชื่อ ประเทศ/พื้นที่อนุญาตให้เดินทางเข้าท่องเที่ยวประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ประกอบด้วย โครเอเชีย อินเดีย อินโดนีเซีย คูเวต ลาว ลักแซมเบิร์ก มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมา เนปาล โอมาน ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก ศรีลังกา เวียดนาม และไต้หวัน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews