ราชกิจจาฯ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปลด ม.ล.สุนทรชัย ชยางกูร ออกจากตำแหน่ง

27 ตุลาคม 2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผย คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร พ้นจากตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 244/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งมีเนื้อหาว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 302/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งหม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 จึงให้ หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

ราชกิจจาฯ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปลด ม.ล.สุนทรชัย ชยางกูร ออกจากตำแหน่ง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews