ราชกิจจาฯ ออกประกาศ กำหนดตำรับยาที่ปรุงผสมกัญชา บังคับใช้แล้ว

05 ตุลาคม 2564

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ โดยมีผลบังคับใช้แล้ว

จากกรณี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ที่ให้เสพ เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๑๒ ถึงลำดับที่ ๑๙ ในบัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

- ข่าวดี ครม. อนุมัติเยียวยาเด็กเล็ก รายละ2,000

- "บิ๊กป้อม" ตามสถานการณ์น้ำท่วม สั่งเร่งระบายน้ำ ควบคู่เก็บใช้หน้าแล้ง

- รมว.ดีอีเอส เล็งให้บุหรี่ไฟฟ้า ถูกกฎหมาย ลดอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศภายใต้ รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme ) ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการ ศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๒ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๑๖ และลำดับที่ ๑๗ ในบัญชี ๒ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์ แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๓ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๙ ถึงลำดับที่ ๑๗ ในบัญชี ๓ ท้ายประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพ เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ราชกิจจาฯประกาศตำรับยาผสมกัญชา

 

กำหนดตำรับยาที่ปรุงผสมกัญชา

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews