svasdssvasds
ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์นำ "มูลฝอยติดเชื้อโควิด" มาใช้เป็นเชื้อเพลิง

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์นำ "มูลฝอยติดเชื้อโควิด" มาใช้เป็นเชื้อเพลิง

05 ต.ค. 2564 เวลา 18:27 น.53

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำ "มูลฝอยติดเชื้อโควิด" มาใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต

วันนี้ (5 ต.ค.2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำ"มูลฝอยติดเชื้อโควิด" มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำ "มูลฝอยติดเชื้อโควิด" มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน หรือขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) มาตรา 5 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 40/2564 (ครั้งที่ 749) เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำ "มูลฝอยติดเชื้อโควิด" มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2564"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

"มูลฝอยติดเชื้อโควิด" หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักที่บ้าน (Home solation) หอผู้ป่วยเฉพาะของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอาการไม่รุนแรง (Hospitel) ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

 

affaliate-2

'ผู้รับใบอนุญาต' หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน หรือขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง

ข้อ 4 ให้ผู้รับใบอนุญาตนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาเป็นเชื้อเพลิงโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้

(1) ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า

(2) เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

(3) ระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อนเริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าทราบด้วย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์นำ มูลฝอยติดเชื้อโควิด มาใช้เป็นเชื้อเพลิง

ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการขนส่ง การจัดเก็บ และการกำจัด "มูลฝอยติดเชื้อโควิด" รวมถึงฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตที่นำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องมีเตาเผาขยะสำหรับใช้ในการทำลายมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตที่นำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตที่จะนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนเริ่มดำเนินการ

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เป็นที่สุด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์นำ มูลฝอยติดเชื้อโควิด มาใช้เป็นเชื้อเพลิง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด