ด่วนที่สุด ปภ.นนทบุรี ประกาศ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูง

26 กันยายน 2564

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นนทบุรี ออกประกาศด่วนที่สุด สถานการณ์ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูง เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วันนี้ (26 ก.ย.2564) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นนทบุรี ฝากประกาศ ระบุว่า ด่วนที่สุดโทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีที่ นบ (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๓๔๔๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัดถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี , นายอำเภอเมืองนนทบุรี , นายอำเภอปากเกร็ด , นายอำเภอบางกรวย ,นายกเทศมนตรีเทศบาลนครทุกแห่ง , นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย , นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง , นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า

ด่วนที่สุด ปภ.นนทบุรี ประกาศ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูง

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0๖๑๐/ว ๓๑๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับการประสานจากกรมชลประทาน แจ้งว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตก สะสมต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.๒ จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๒,๔๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งแต่ยังคงจำเป็นต้อง ปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง ๒,๔๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์มตรต่อวินาที 

ซึ่งจะส่งผลให้ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๓๐ - ๑.๐๐ เมตร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

 

1.ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง. 

2.ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

3.รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่หมายเลขโทรศัพท์ --๒๕๘๑-๒๔๗๑ โทรสาร -๒๕๘๑-๒๔๗๔เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

(นางสาวอโรชา นันทมนตรี)รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด

หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวิทยุด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการทันที สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ด่วนที่สุด ปภ.นนทบุรี ประกาศ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews