ประกาศราชกิจจานุเบกษา นายกรัฐมนตรี สั่งเพิ่มตำแหน่ง รอง ผอ.ศปก.ศบค. เพิ่ม

23 ก.ย. 2564 เวลา 11:23 น.4

ราชกิจจาฯ ประกาศ “นายกฯ” สั่งเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯ นายกฯ” นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.” เพื่อดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมโครงประกอบของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  โดยระบุรายละเอียดไว้ว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อเป็นองค์กรปฏิบัติการของ ศบค. นั้น

 

- "อส.ทพ.ชนะชัย" เสียชีวิตหลังคนร้ายปาระเบิดใส่ฐานชุดคุ้มครองปานาแระ

- เปิดเผย ข้อความในหมายจับ "รุ้ง-ปนัสยา" ฉบับเต็ม

- ส.ส.ภูมิใจไทย "ฐิตินันท์" ติดโควิด-19 พร้อมแจ้งไทม์ไลน์ละเอียด

affaliate-2

เพื่อให้การดำเนินงานของ ศปก.ศบค. ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกความใน (4) (5) และ (15) ของข้อ 3.1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

ข้อ 2. ให้ ศปก.ศบค. มีรองผู้อำนวยการตามลำดับ ดังนี้

(1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้อำนวยการ คนที่หนึ่ง ที่ได้รับมอบหมาย

(2) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ คนที่สอง ที่ได้รับมอบหมาย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ นายกรัฐมนตรี สั่งเพิ่มตำแหน่ง รอง ผอ.ศปก.ศบค. เพิ่ม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ นายกรัฐมนตรี สั่งเพิ่มตำแหน่ง รอง ผอ.ศปก.ศบค. เพิ่ม

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3