ประกันสังคม แนะการเบิกเงินชดเชยผู้ประกันตน ม.33 39 40 กรณีติดโควิดขาดรายได้

22 กันยายน 2564

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ติดโควิดนาน สามารถเบิกเงินทดแทนชดเชยการขาดรายได้

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรค COVID -19 สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

การเบิกเงินชดเชยผู้ประกันตน ม.33 39 40 กรณีติดโควิดขาดรายได้

ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้
1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน
3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
4. ค่ายาที่ใช้รักษา
5. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล
6. ค่าบริการ X-ray ทรวงอก
7. ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

- ผู้ประกันตน ม.40 ใน 13 จังหวัด เช็กสิทธิ เงินเยียวยารอบ 2 เข้าวันนี้ 5,000
- ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคม อีก 3 เดือน

การเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้
- สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป

- สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท)
ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

- กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือ
โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การเบิกเงินชดเชยผู้ประกันตน ม.33 39 40 กรณีติดโควิดขาดรายได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews