เช็กสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ถึง 31 ต.ค.

14 กันยายน 2564

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ที่ไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ถึง 31 ต.ค. 64 นี้

ความคืมหน้ามาตราการจ่ายเงินเยียวยาของประกันสังคม "โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน" ตามที่บางส่วนได้มีการโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนไปจำนวนหนึ่งแล้ว ประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มตามที่รัฐบาลประกาศไปแล้วนั้น แล้วยังไม่ได้รับสิทธิการเยียวยา สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้

เช็กสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ถึง 31 ต.ค.

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ
1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)
**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ถึง 31 ต.ค.

แบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 33 1-2

เช็กสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ถึง 31 ต.ค.

แบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 33 2-2

เช็กสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ถึง 31 ต.ค.

แบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 39,40 1-2

เช็กสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ถึง 31 ต.ค.

แบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 39,40 2-2

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนประกันสังคม #มาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน #ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่สมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564