svasdssvasds
ศอ.บต. จ่อเลิกจ้างพนักงาน 195 อัตรา เพราะได้งบน้อยลง

ศอ.บต. จ่อเลิกจ้างพนักงาน 195 อัตรา เพราะได้งบน้อยลง

06 ก.ย. 2564 เวลา 16:45 น.6

ศอ.บต. จ่อเลิกจ้างพนักงาน 195 อัตรา เพราะได้งบน้อยลง ลดลงจากปี 64 ราว 5.7 ล้านบาทพร้อมได้เปิดเผยแนวทางใหม่ที่กำหนดสำหรับการจ้างงาน

มีรายงานวันที่ 6 ก.ย.2564 รายงานข่าวแจ้งว่า ศอ.บต. เตรียมเลิกจ้างพนักงานเหมาบริการ จำนวน 195 อัตรา หรือ อาจน้อยกว่านั้นเล็กน้อย โดยสาเหตุเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 65 ลดลงจากปี 64 ราว 5.7 ล้านบาท เมื่อปลายเดือน ส.ค.2564 หลังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานรัฐก็เริ่มมองเห็นเค้าลางแล้วว่างบจะถูกตัดลดเท่าไหร่

นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต. จึงได้ออกหนังสือแจ้งเวียน เลขที่ นร.5201.1/ว 3368 เรื่อง หลักการแนวทางการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ 2565 ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงาน, กอง, สถาบัน และหน่วยงานขึ้นตรง ศอ.บต.ทั้งหมด หลังจากที่ เลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบมติที่ประชุมกำหนดแนวทางการจ้างงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 แน่นอนว่าแนวทางของปี 65 ต้องจ้างน้อยกว่าปี 64 เพราะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่า

 

ศอ.บต.เลิกจ้าง

 

แนวทางใหม่ที่กำหนดสำหรับการจ้างงานมีดังนี้
1.สำนักงานเลขาธิการ

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดิมปี 2564 จ้าง 105 อัตรา ปี 2565 จ้าง 105 อัตรา แต่เนื่องจากปัจจุบันจ้าง 100 อัตรา มีอัตราว่าง 5 อัตรา ให้นำอัตราว่างมาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย 5 อัตรา จากเดิมทั้งหมดมี 13 อัตรา แต่ในปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบ ส่วน 8 อัตราที่เหลือจ้างต่อ โดยใช้งบประมาณจากงบดำเนินงาน

2.กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (เลิกจ้าง 43 อัตรา)

โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 จ้าง 22 อัตรา ทางกองฯ จะจ้างต่อเพียง 12 อัตรา แต่ที่ประชุมมีมติให้จ้างต่อทั้ง 22 อัตรา โดยให้บริหารจัดการตามงบประมาณที่ได้รับ
โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ เดิมปี 2564 จ้าง 4 อัตรา ในปี 2565 ให้จ้าง 3 อัตรา
โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เดิมปี 2564 จ้าง 51 อัตรา ในปี 2565 ให้จ้าง 14 อัตรา คือ กบย.(ภาคประชาสังคม) 9 อัตรา และศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล 5 อัตรา ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำอำเภอ จำนวน 37 อัตรา ให้เลิกจ้างทั้งหมด
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาสคใต้ เดิมปี 2564 จ้าง 26 อัตรา ในปี 2565 ให้จ้าง 21 อัตรา

3.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ในปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงมีการบริหารอัตรากำลังการจ้างภายในดังนี้
โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล เดิมปี 2564 จ้าง 14 อัตรา ในปี 2565 ให้ปรับเพิ่มนำพนักงานจากโครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มเข้ามา 3 อัตรา รวมเป็น 17 อัตรา
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม เดิมปี 2564 จ้าง 2 อัตรา ในปี 2565 ให้ปรับเพิ่มนำพนักงานจากโครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มเข้ามา 3 อัตรา เป็น 5 อัตรา
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม เดิมปี 2564 จ้าง 3 อัตรา ในปี 2565 ให้จ้าง 3 อัตราเช่นเดิม

4.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (เลิกจ้าง 46 อัตรา)
โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เดิมปี 2564 จ้าง 75 อัตรา ในปี 2565 จ้าง 73 อัตรา
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ เดิมปี 2564 จ้าง 93 อัตรา ในปี 2565 ให้จ้าง 49 อัตรา

5.กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จชต. (เลิกจ้าง 76 อัตรา)
โครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เดิมปี 2564 จ้าง 2,249 อัตรา ในปี 2565 ให้จ้าง 2,173 อัตรา

affaliate-2

6.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ
โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริฯ และโครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้จ้างในอัตราเดิม
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เดิมปี 2564 จ้าง 2 อัตรา ในปี 2565 จ้างเพิ่มเป็น 4 อัตรา โดยนำอัตราจากโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์มาเพิ่ม 2 อัตรา เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อเทียบการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับระหว่างปี 2564 กับปี 2565

7.สำนักงานเลขาธิการ
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รปภ. ปี 2564 จำนวน 11 ล้านบาท ปี 2565 ได้มาเพิ่ม 6 แสนบาท
โครงการบริหารจัดการภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย ปี 2564 จำนวน 1.5 ล้านบาท ปี 2565 ไม่ได้รับจัดสรร

8.กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 ได้รับการจัดสรร 22 ล้านบาท ปี 2565 ได้รับจัดสรรลดลงเหลือ 12 ล้านบาท
โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ ปี 2564 ได้รับจัดสรรงบจำนวน 3 ล้านบาท ปี 2565 ได้ลดลง 9 แสนบาท
โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ปี 2564 ได้ 11 ล้านบาท ปี 2565 ได้ 5 ล้านบาท
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 ได้ 22 ล้านบาท ในปี 2565 ได้ 10 ล้านบาท

9.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล ปี 2564 ได้ 8 ล้านบาท ปี 2565 ได้ 7 ล้านบาท
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2564 ได้รับการจัดสรร 15 ล้านบาท ปี 2565 ได้ 12 ล้านบาท
โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2564 ได้จัดสรรงบประมาณ 15 ล้านบาท ปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรร
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม ปี 2564 ได้รับการจัดสรรงบ 13 ล้านบาท ปี 2565 ได้ 4 ล้านบาท

10.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง
 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จ้างเหมาบริการบุคลากรประจำศูนย์เยียวยา ในปี 2564 ได้งบประมาณ 200 ล้านบาท ปี 2565 เหลือเพียง 75 ล้านบาท
 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 ได้งบประมาณ 29 ล้านบาท ปี 2565 ได้ 19 ล้านบาท

11.กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในปี 2564 ได้ 2,249 อัตรา ในปีงบประมาณ 2565 ได้ 2,143 อัตรา ( 2,143 ×7,500 × 33 เดือน)

12.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ
โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ปี 2564 ได้รับงบประมาณ 16 ล้านบาท ปี 2565 ได้รับการจัดสรร 10 ล้านบาท
โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ได้รับ 13 ล้านบาท ปี 2565 ได้รับจัดสรร 7 ล้านบาท
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ปี 2564 ได้ 7 ล้านบาท ปี 2565 ได้ 8 ล้านบาท
โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในปี 2564 ได้งบประมาณ 59 ล้านบาท ปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรร

แหล่งข่าวระดับสูงใน ศอ.บต. เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าการจ้างงานของ ศอ.บต.เป็นการจ้างงานชั่วคราว ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็อาจต้องหมุนไปทำงานในเชิงที่เป็นโครงสร้างถาวร เพื่อเปิดตำแหน่งให้คนว่างงานอื่นเข้ามา เหมือนกับบัณฑิตอาสา เราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ พอจะเลิกจ้าง ก็ไปฟ้องสภา ฟ้องหน่วยงานต่าง ๆ แต่ในมุมของ ศอ.บต. เราต้องส่งภารกิจไปยังกระทรวงต่าง ๆ (หน่วยงานปกติที่รับผิดชอบภารกิจนั้น ๆ ขณะที่ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานพิเศษ)

 

ศอ.บต.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด