เช็กสิทธิ "เยียวยานักเรียน" 2,000 วิธีแก้ไขหากยังไม่ได้รับเงิน

05 กันยายน 2564

เริ่มจ่ายกันไปแล้วสำหรับ "เงินเยียวยานักเรียน" ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทุกสังกัด

เนื่องจากมาตรการโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมประมาณ 10.8 ล้านคน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

 วิธีแก้ไขหากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด
 

นักเรียนแต่ละสังกัดสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่

- นักเรียน สังกัด สพฐ.สามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th
- นักเรียน สังกัด สช.ตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://opec.go.th
- นักศึกษา สังกัด สอศ. ตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://www.vec.go.th
- นักศึกษา กศน.ตรวจสอบสิทธิที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

สำหรับกรณีไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถติดตามสอบถามได้ที่ สถานศึกษาต้นสังกัด หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส่วนราชการต้นสังกัด หรือโทร. 1579 , 1693  ซึ่งอาจจะมีนักเรียนบางคนได้รับเงินล่าช้า เพราะมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ นักเรียนย้ายโรงเรียนหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

วิธีแก้ไขหากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด