ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ได้เลื่อนสูงขึ้น 11,723 ราย

14 ส.ค. 2564 เวลา 10:21 น.17

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ได้เลื่อนสูงขึ้น 11,723 ราย

 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีใจความว่า...

 

  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 11,723 ราย 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
          นายกรัฐมนตรี

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ได้เลื่อนสูงขึ้น 11,723 ราย

affaliate-2

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ได้เลื่อนสูงขึ้น 11,723 ราย

 

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ได้เลื่อนสูงขึ้น 11,723 ราย

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทั้งหมด สามารถคลิกดูได้ที่  "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews
 

affaliate-3