เปิดขั้นตอน วิธีลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ" ธนาคารออมสิน ผ่านเว็บไซต์

29 กรกฎาคม 2564

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือนร้อน ทางธนาคารออมสินได้เปิดโครงการ สินเชื่ออิ่มใจ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม

ธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อ โครงการสินเชื่ออิ่มใจ เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง แอปฯMymo หรือทางเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ 

เปิดขั้นตอน วิธีลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ\" ธนาคารออมสิน ผ่านเว็บไซต์

 

 

โดยการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ มีขั้นตอนดังนี้

สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจ

สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่นี่

สินเชื่ออิ่มใจ

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น
 - ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck
- ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
- ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ
- เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จำนวนเงินให้กู้
- ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้
- สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ
-ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo หรือเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/

วงเงินรวมของโครงการ
-จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ
- ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

สินเชื่ออิ่มใจ

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารออมสิน