ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่าน MyMo

29 กรกฎาคม 2564

จากสถานการณ์โควิด19 ที่ส่งผลกระทบไปเป็นวงกว้างตอนนี้ ไม่ใช่แค่เพียงกระทบสุขภาพร่างกาย แต่กระทบไปถึงเศรษฐกิจ ธนาคารออมสินจึงเปิดโครงดารสินเชื่ออิ่มใจ

ตามมาตรการนโยบายรัฐบาล ธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อ โครงการสินเชื่ออิ่มใจ เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น
 - ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck
- ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
- ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

 

 

 

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ
- เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จำนวนเงินให้กู้
- ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้
- สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หลักประกัน
- ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ
-ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo

 

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

 

วงเงินรวมของโครงการ
-จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ
- ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ


การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ
ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 1

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

 

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 2

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

 

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

 

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

 

สถานะการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

 

โดยทางเพจ MyMo by GSB  ได้ประกาศ ให้อัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนยื่นกู้ "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่าน MyMo ด้วยตนเอง สำหรับผู้ใช้งาน iOS ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่ออิ่มใจ\" ผ่าน MyMo

ขอบคุณขอมูล ธนาคารออมสิน