จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศขยายเวลาปิดสถานที่-การเรียนการสอน

09 มิ.ย. 2564 เวลา 16:40 น.

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศเรื่อง"ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว เป็นวันที่ 4 ก.ค. 2564

มีรายงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศเรื่อง "ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยได้มีการขยายเวลาการปิดสถานที่ชั่วคราวการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และนอกเขตกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

affaliate-2

ล่าสุดเนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากร รวมทั้งให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1.ให้ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไป ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564

2.ขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ต่อไปอย่างเคร่งครัด