ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ ใน 41 จังหวัด

10 เม.ย. 2564 เวลา 13:27 น.

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ ใน 41 จังหวัดป้องกันโควิด-19 โดยรวมถึงสถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

วันที่ 10 เมษายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19 )  ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีสาระสำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ 3 ข้อ สั่งปิดสถานบันเทิง สถานบริการ ผับ บาร์
 

ข้อ1 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณา สั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้วและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วนตามบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดนี้โดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสิบสี่วัน โดยบัญชีแนบท้ายมีจำนวน 41 จังหวัดที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน

ส่วนสถานบริการซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำนาจในการสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในเขตพื้นที่นั้น

ข้อ 2 การพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ เพื่อให้การบริหารจัดการและการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 
- 19  เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่

ข้อ 3 การตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ 

 

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ ใน 41 จังหวัด

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ ใน 41 จังหวัด

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ ใน 41 จังหวัด

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา