พวกชอบกั๊กดูไว้ "ตั้งของขวางที่จอดรถหน้าบ้าน" มีความผิดหรือไม่

20 ม.ค. 2564 เวลา 12:57 น.

เรียกได้ว่าเห็นกันอยู่บ่อนๆกับบ้านบางหลัง หรือร้านอาหารบางแห่ง โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ริมถนน หรือภายในตรอกซอกซอย หมู่บ้าน มักนำเอาวัตถุสิ่งของต่างๆ  มาวางไว้หน้าพื้นที่ของตนเองเพื่อไม่ให้ผู้อื่นจอดรถได้ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน

เรียกได้ว่าเห็นกันอยู่บ่อนๆกับบ้านบางหลัง หรือร้านอาหารบางแห่ง โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ริมถนน หรือภายในตรอกซอกซอย หมู่บ้าน มักนำเอาวัตถุสิ่งของต่างๆ  มาวางไว้หน้าพื้นที่ของตนเองเพื่อไม่ให้ผู้อื่นจอดรถได้ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน

พวกชอบกั๊กดูไว้ "ตั้งของขวางที่จอดรถหน้าบ้าน" มีความผิดหรือไม่

การวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจองหรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 ผู้ใดกระทำผิดต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

อย่างไรก็ดี การจอดรถบนทางสาธารณะที่มีลักษณะกีดขวางจราจร ส่งผลให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรหรือเข้า-ออกได้อย่างสะดวก ก็ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 57 วรรค 15 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาทเช่นกัน

พวกชอบกั๊กดูไว้ "ตั้งของขวางที่จอดรถหน้าบ้าน" มีความผิดหรือไม่

ดังนั้น ที่พักอาศัยหรือกิจการห้างร้านต่างๆ ควรมีพื้นที่จอดรถอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนพื้นที่สาธารณะ และไม่นำวัตถุสิ่งของมาตั้งวางให้เป็นการกีดขวางจราจรด้วยนะครับ

พวกชอบกั๊กดูไว้ "ตั้งของขวางที่จอดรถหน้าบ้าน" มีความผิดหรือไม่