thainewsonline

วิธีถวายสังฆทาน และ คำกล่าวถวายสังฆทาน

29 กันยายน 2565

วิธีถวายสังฆทาน ครบทุกขั้นตอนต้องทำอะไรบ้าง พร้อม คำกล่าวถวายสังฆทาน ที่ถูกต้องเป็นชาวพุทธต้องรู้ทุกขั้นตอน

วิธีถวายสังฆทาน ไม่ว่าจะไป ถวายสังฆทาน ด้วยตัวเอง หรือ ไปกันเป็นหมู่คณะ ต้องมีขั้นตอนและวิธีการอะไรบ้าง ที่สำคัญ คำกล่าวถวายสังฆทานก็สำคัญที่สุดที่ชาวพุทธควรรู้ วันนี้ทีมข่าว ไทยนิวส์ออนไลน์ มี คำกล่าวถวายสังฆทาน ที่ถูกต้องมาฝาก สายบุญ สายมู จะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

คำกล่าวถวายสังฆทาน วิธีถวายสังฆทาน ถวายสังฆทาน ขั้นตอนถวายสังฆทาน

วิธีถวายสังฆทาน 

1. ให้เตรียมสิ่งของที่จะจัดถวายสังฆทาน โดยเป็นการจัดหาของใส่ถังสังฆทานเองจะดีที่สุด ของใช้ที่พระสงฆ์ควรจะมี สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ 

2. เลือกวัดที่ต้องการจะถวายสังฆทาน จะเป็นวัดใกล้บ้าน หรือ วัดที่ไกลห่างชนบทก็แล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาว่าต้องการทำบุญที่ไหนเวลาไหนหากได้วัดแล้วก็แจ้งความประสงค์กับวัดได้เลยว่าต้องการจะถวายสังฆทาน

3. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ให้จุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม 

คำกล่าวบูชาพระ

 • อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
 • สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมะสามิ (กราบ)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ) 

คำกล่าวอาราธนาศีล

 • มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ 

วิธีถวายสังฆทาน และ คำกล่าวถวายสังฆทาน

affaliate-2

4. กล่าวคำถวายสังฆทาน 

คำกล่าวถวายสังฆทาน

 • อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ
 • ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ
 • อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
 • อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล

 • ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

5. ประเคนสังฆทานให้พระสงฆ์

6. คำกล่าวกรวดน้ำ

 • ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา 

7. บทสวดรับพรพร้อมกัน

 • สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
 • มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
 • สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
 • มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
 • สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
 • มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
 • อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
 • จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง 

วิธีถวายสังฆทาน และ คำกล่าวถวายสังฆทาน

affaliate-3