ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี

28 มิถุนายน 2565

ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคลคนเกิดวันพฤหัสบดี เปลี่ยนชื่อ จะใช้ชื่อไหนดี เพื่อเสริมดวงเพิ่มความเฮง

วิธีการตั้งชื่อลูกทำได้อย่างไร สำหรับการตั้งชื่อมงคล และ ตั้งชื่อลูก วิเคราะห์ชื่อ ตั้งชื่อตามวันเกิด วิธีตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อมงคลตามวันเกิด จะมีสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่ ก็คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี  และ ห้ามมี กาลกิณี ในชื่อหากเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง

ชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี  ตามตำราโบราณ การตั้งชื่อบุคคลนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความหมายของทักษาที่ดี และยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ หรือ มนตรีเท่านั้น

คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ  ด ต ถ ท ธ น  โดยเด็ดขาด

บริวาร (มุสิกนาม) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อายุ (คชนาม) ย ร ล ว

เดช (อัชชนาม) ศ ษ ส ห ฬ ฮ 

ศรี (ครุฑนาม) อ สระ

มนตรี (โสณนาม) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อุตสาหะ (ราชสีนาม) จ ฉ ช ซ ฌ ญ

มูลละ (พยัคฆ์นาม) ก ข ค ฆ ง

กาลกิณี (นาคนาม) ด ต ถ ท ธ น

ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี

กษิรา อ่านว่า กะ - สิ - รา แปลว่า น้ำนม

กวิสรา อ่านว่า กะ - วิ - สะ - รา แปลว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

กัญชพร อ่านว่า กัน - ชะ - พอน แปลว่า ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้

กัญญาภัค อ่านว่า กัน - ยา - พัก แปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล

กัณฐมณี อ่านว่า กัน - ถะ - มะ - นี แปลว่า ของที่รัก

กิ่งเพชร อ่านว่า กิ่ง - เพ็ด แปลว่า เครื่องประดับที่งดงาม

โกลัญญา อ่านว่า โก - ลัน - ยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง

ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา แปลว่า รู้รวดเร็ว รอบรู้

ชาคริยา อ่านว่า ชา - คริ - ยา แปลว่า ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ชิษณุชา อ่านว่า ชิด - สะ - นุ - ชา แปลว่า เกิดจากผู้ชนะ

ณิชกุล อ่านว่า นิด - ชะ - กุน แปลว่า ตระกูลที่บริสุทธิ์

บาลิกา อ่านว่า บา - ลิ - กา แปลว่า ผู้ดูแล (เพศหญิง)

ปฏีรา อ่านว่า ปะ - ตี - รา แปลว่า ไม้จันทน์หอม

ปุญชรัสมิ์ อ่านว่า ปุน - ชะ - รัด แปลว่า รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง

ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

โศศิษฐา อ่านว่า โส - สิด - ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง

ประณัยยา อ่านว่า ประ - ไน - ยา แปลว่า เป็นที่รัก มีค่า

เศวยา อ่านว่า เส - วะ - ยา แปลว่า เป็นที่รัก

ฌาลิศา อ่านว่า ทา - ลิ - สา แปลว่า ชื่อเฉพาะบุคคล

ปีวรา อ่านว่า ปี - วะ - รา แปลว่า อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม

กัณญิกา อ่านว่า กัน - ยิ - กา แปลว่า สร้อยคอ

ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี

ขอบคุณ : พจนานุกรมภาษาไทย